ΦΩΝΗ ΠΑΦΙΤΙΤΖ̆Η

Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Την «Παφίτιζ̆ην Φωνήν» έξερα την που την δεκαετίαν του 60΄ που την ηχογράφησεν ο αείμνηστος Θεόδουλος Καλλίνικος στο ΡΙΚ. Υστερόττερα, το 1973, εδισκογράφησεν την σε δίσκον βινυλλίου. Ήταν που τα πρώτα κυπριακά τραούδκια που έξερα τζ̆’ ετραούδουν τα.

Που το 1979 που έμπηκα τζ̆’ ηχογράφησα στο στούτιο με τον μακαρίτην τον Αντρέαν Μαππούραν, έβαλα στον νουν μου ότι κάποτε έννα κάμω δικόν μου δίσκον. Δόξα Σοι ο Θεός, έκαμα. Όι πολλούς μα τραούδκια κάμποσα, καμιάν ενενηνταρκάν. Που τότες λοιπόν είχα στον νουν μου να ηχογραφήσω τζ̆αι την «Παφίτιζ̆ην Φωνήν», που μου άρεσκεν πολλά.

Το 1993 ηχογράφησα τον Νικόλαν Αντωνίου – Βκιολάρην που την Χλώρακαν. Είπεν μου διάφορα τραούδκια τζ̆αι ιστορίες που την ζωήν του σαν βκιολάρης. Ετραούδησεν μου τζ̆αι μιαν παραλλαγήν της «Παφίτιζ̆ης» που μου άρεσεν πολλά. Είσ̆εν περίτου κλώσματα, τζ̆αι περίτου καμόν που την παραλλαγήν του Καλλίνικου. Για να ξηούμαστιν, μιλώ για τζ̆είνην που ηχογράφησεν. Γιατί έσ̆ει τζ’ άλλες παραλλαγές καταγραμμένες στο βιβλίον του: «Κυπριακή Λαϊκή Μούσα», που ’εν τες ιξέρω.

Ο Νικόλας ονόμασεν μου την απλά, «Ίσ̆ιαν» τζ̆αι μετά που ερωτήσεις είπεν μου:

  – Ναι. Εμείς οι παφίτες, άμαν λαλούμεν «’Ισ̆ιαν» εννοούμεν την «Παφίτιζ̆ην».

Κατά τον λό’ν, με το θέμαν τούτον, που τες διάφορες συνεντεύξεις που έκαμα. Εκατάληξα στο συμπέρασμαν ότι ο καθένας ονομάζει «ίσ̆ιαν» την φωνήν της περιοχής του. Ο Μεσαρίτης την «Μεσαρίτισσαν», ο Παφίτης τη «Παφίτισσαν» κλπ. Άμαν μιλά όμως για την «φωνήν» άλλης περιοχής, ονομάζει την.

Υστερόττερα εδιαπίστωσα ότι ο Νικόλας ετραούδησεν την «Παφίτιζ̆ην» τζ̆αι στο «Πελοποννησιακόν Λαογραφικόν Ίδρυμαν» τζ̆’ υπάρχει στους δίσκους που εκδώσαν. Ήταν πιο νέος τότε τζ̆αι η ερμηνεία του είσ̆εν τζ̆’ άλλα στοιχεία.

Με οδηγόν τες δκυο ηχογραφήσεις, του Πελοποννησιακού τζ̆αι την δικήν μου, επελέτζ̆ησα την κάμποσον τζ̆αιρόν. Εν’ η αλήθκεια, εδυσκόλεψεν με, μα θαρκούμαι στο τέλος εκατάμπηκα της.

Το 2002 ένοιωσα ότι ήμουν έτοιμος να την ηχογραφήσω. Είπουν του Νικόλα να παίξει βκιολίν στην ηχογράφησην μα εβαρυκώλιεν.

  – Πού να βουρώ στη Χώραν τωρά; Λαλεί μου.

  – Να σε φέρω τζ̆αι να σε πάρω εγιώ Νικόλα. Λαλώ του.

  – Βάρ’ τον βκιολάρην σου να παίξει τζ̆’ εν’ καλός.

’Εν τον επίεσα άλλον. Ηχογραφήσαμεν την με την «Μούσαν» τζ̆’ εκυκλοφόρησεν το 2002 στην δισκογραφικήν έκδοσην: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών».

Μιχάλης Ττερλικκάς

19 τ’ Αούστου, 2015