ΤΟ ΤΡΑΟΥΔΙΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Μιχάλης Ττερλικκάς – Μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Των Γεννών τζ̆αι της Λαμπρής» – 1998

Θρησκευτικά τραούδκια τζ̆αι κάλαντα:

Τα θρησκευτικά τραούδκια της Κύπρου έχουσιν δκυο σημαντικές διαφορές που τα κάλαντα.

  • Τα κάλαντα τραουδκιούνται που πόρταν σε πόρταν, ενώ τα θρησκευτικά τραούδκια, μέσα, για πόξω που την εκκλησ̆ιάν.

  • Στα κάλαντα διούμεν φιλοδώρημαν (γεννήματα, γλυκά, αυκά, τυρκά, βλαούνες ή λεφτά), ενώ στα θρησκευτικά τραούδκια, όι.

Για την περίοδον της Λαμπρής, λοιπόν, το τραούδιν το Λαζάρου τζ̆αι το τραούδιν της Ανάστασης εν’ κάλαντα, ενώ ο Θρήνος, ή το νεκάλημαν της Παναγίας τζ̆αι το τραγούδιν τ’ Αη Γιώρκη, θρησκευτικά τραούδκια.

ΤΟ ΤΡΑΟΥΔΙΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ:

Το τραγούδιν του Λαζάρου ετραουδκιέτουν το Σάββατον του Λαζάρου που πόρταν σε πόρταν. Οι μιτσ̆οι εκραούσαν βάγια, τζ̆’ έναν καλάθιν. Πολλές φορές ο μάστρος ήταν ένας μιάλος, συνήθως ψάλτης, για παπάς. Κάποιες φορές εγίνετουν τζ̆αι αναπαράσταση της ανάστασης του Λαζάρου. Ένας μιτσ̆ης εφόρεν στον λαιμόν ρεμμένα σε μιαν κλωστήν, σιμηλλούδκια (άγριες, κίτρινες μαργαρίτες). Άπλωννεν χαμαί τζ̆’ έκαμνεν τον πεθαμμένον Λάζαρον. Την ώραν που ελάλεν το τραούδιν «Λάζαρε, δεύρο έξελθε» εσηκώννετουν πάνω τζ̆’ «αναστήννετουν».

Άμαν ετέλειωννεν το τραούδιν , οι νοικοτζ̆υρές εβάλλαν τους μέσ’ στο καλάθιν αυκά για τυρίν για να κάμουν τες βλαούνες τους.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, στον στίχον τζ̆αι την μελωδίαν. Σε τούτην την ηχογράφησην έβαλα στην αρκήν την παιδικήν εκδοχήν του τραουδκιού. Για το υπόλοιπον τραούδιν, εβασίστηκα σα μιαν παραλλαγήν που εν’ πολλά κοντά στην βυζαντινήν μουσικήν.

Πηγές:

  • Αναμνήσεις που το χωρκόν μου, το Καπούτιν.

  • Θεόδουλος Καλλίνικος τζ̆αι Αντρέας Μαππούρας.

Μιχάλης Ττερλικκάς

23 του Απρίλλη, 2016