ΤΟ ΤΡΑΟΥΔΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Μιχάλης Ττερλικκάς – Μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Των Γεννών τζ̆αι της Λαμπρής» – 1998

Θρησκευτικά τραούδκια τζ̆αι κάλαντα:

Τα θρησκευτικά τραούδκια της Κύπρου έχουσιν δκυο σημαντικές διαφορές που τα κάλαντα.

  • Τα κάλαντα τραουδκιούνται που πόρταν σε πόρταν, ενώ τα θρησκευτικά τραούδκια, μέσα, για πόξω που την εκκλησ̆ιάν.

  • Στα κάλαντα διούμεν φιλοδώρημαν (γεννήματα, γλυκά, αυκά, τυρκά, βλαούνες ή λεφτά), ενώ στα θρησκευτικά τραούδκια, όι.

Για την περίοδον της Λαμπρής, λοιπόν, το τραούδιν το Λαζάρου τζ̆αι το τραούδιν της Ανάστασης εν’ κάλαντα, ενώ ο Θρήνος, ή το νεκάλημαν της Παναγίας τζ̆αι το τραγούδιν τ’ Αη Γιώρκη, θρησκευτικά τραούδκια.

ΤΟ ΤΡΑΟΥΔΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ:

Το τραγούδιν της Ανάστασης ετραουδκιέτουν το Άγιον Σάββατον. Λλίες ώρες πριν το Καλόν Λόν, ανάλογα με το πόσον μιάλον ήταν το χωρκόν, μια παρέα, νεαροί ή πιο μιάλοι εγυρίζαν με μιαν κοφίναν, που πόρταν σε πόρταν τζ̆’ ετραουδούσαν το τραούδιν. Στην ουσίαν, ήταν το κάλεσμαν για να πάει ο κόσμος στον Καλόν Λο’ν.

Άμαν ετέλειωννεν το τραούδιν , οι νοικοτζ̆υρές εβάλλαν τους μέσ’ στο καλάθιν κότσ̆ινα αυκά, αυκοτές, κουλλούρκα, βλαούνες κλπ. Ύστερα που τον καλόν Λον εσυνάουνταν γυρών που την λαμπρατζ̆ιάν τζ̆’ εδιασκεδάζαν με ό,τι είσ̆εν μέσα η κοφίνα.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, στον στίχον τζ̆αι την μελωδίαν. Σε τούτην την ηχογράφησην εσμίξαμεν δκυο παραλλαγές, πολλά διαφορετικές, όσον αφορά την μελωδίαν. Η μια εν’ βυζαντινή τζ̆’ η άλλη λαϊκή με βάση τες πιο κάτω πηγές:

Ηλίας Γεωργίου – Αλάμπρα (Στίχοι)

Θεόδουλος Καλλίνικος (Μελωδία Α)

Θεοδώρα Κυριάκου – Πολιτικό (Μελωδία Β)

Μιχάλης Ττερλικκάς

24 του Απρίλλη, 2016