Ν’ ΑΝΑΣΤΕΝΑΞΩ

Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008

Πάντα είχα την άποψιν ότι για να τραουδήσεις έναν παραδοσιακόν τραούδιν πρέπει να έσ̆εις ακουστικήν πηγήν σε κάποιαν μορφήν τζ̆αι να κτίσεις πάνω του. Το τραούδιν «Ν’ αναστενάξω» εν’ το μόνον για το οποίον έκαμα εξαίρεσην.

Είχα το υπόψιν μου που την συλλογήν του Κλεόβουλου Αρτεμίδη. Τίποτε παραπάνω.  

Το 2005, στα πλαίσια του προγράμματος «Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος» επρόκειτουν να παρουσιάσουμεν  την ενότηταν «Ο Έρωτας Μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι». Εθέλαμεν νά’ βρουμεν τραούδκια που να μεν ήταν πολλά γνωστά. Η κυρία Μάρω Σκορδή, που εβοήθαν στο πρόγραμμαν, επρότεινεν μου το τραγούδιν τούτον, που ὀπως είπα πριν, υπάρχει σε παρτιτούραν στη συλλογήν «20 Κυπριακά Τραγούδια», του Κλεόβουλου Αρτεμίδη.

Στην αρκήν είπα «όι», αφού ’εν είχα ακουστικήν πηγήν. Τελικά εσυφφωνήσαμεν να μου το παίξει στο πιάνον που την παρτιτούραν, τζ̆’ αν με σ̆σ̆ιττίσει, να δοτζ̆ιμάσω να το τραουδήσω, όπως μου βκει. Ετραούδησα το, τζ̆’ άρεσεν μας.

Στην έκδοσην του Κ. Αρτεμίδη υπάρχει μόνον η πρώτη στροφή. Για να γινεί ολόκληρον τραούδιν, έγραψα αλλο τρείς στροφές που αρκεύκουν με το «Ν’ αναστενάξω…», όπως την πρώτην,. Ύστερα εβρεθήκαμεν με τους μουσικούς, τον Παναγιώτην Νικολαΐδην, τον Κώσταν Καρπασίτην τζ̆αι τον Νίκον Σουρουλλάν, εκάμαν τζ̆αι τζ̆είνοι τους δικούς τους αυτοσχεδιασμούς τζ̆’ εστήσαμεν το. Έτσι εδημιουργήθην έναν νεόν παραδοσιακόν τραούδιν.

Επαρουσιάσαμεν το στα πλαίσια του προγράμματος «Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος», Τον Σεπτέμβρην του 2005 στην Κάσον τζ̆αι τον Νιόβρην του ίδιου γρόνου στο Ριάλτο στην Λεμεσόν.

Το 2008 ηχογραφήσαμεν το στο στούτιο τζ̆’ εμπήκεν στην δισκογραφικήν έκδοσην: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας».

Μιχάλης Ττερλικκάς

15 του Μάη, 2016