ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Μιχάλης Ττερλικκάς – Μουσική Παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Των Γεννών τζ̆αι της Λαμπρής» – 1998 

Την δεκαετίαν του 60΄, που ήμουν μιτσ̆ής, τα μόνα κάλαντα που εξέραμεν ήταν τα Πανελλήνια Κάλαντα τζ̆αι κάποια ευρωπαϊκά. Το Έλατο, Άγια Νύχτα, Τρίγωνα Κάλαντα κλπ. Τζ̆είνα μας εμαθθαίνναν στο σκολείον!

Μέσα σε τούτην την κατάστασην, πότε ακριβώς, ’εν αττυμούμαι, άκουσα για πρώτην φοράν τα Κυπριακά Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς που τον αείμνηστον Θεόδουλον Καλλίνικον που το ράδιον του ΡΙΚ. Φαίνεται ήταν τότε που τα ηχογράφησεν, την δεκαετίαν του ’60. Μεν φανταστείτε, όμως, ότι επαίζαν τα που τες αρκές του Δετζ̆έβρη, κάθ’ ημέρα. Μιαν φοράν μόνον! Ύστερα που την λουτουρκάν της Πρωτοχρονιάς. Ύστερις, ως του γρόνου πιον!…

Το 1990 η φίλη μου η Ελένη Καούλλα έκαμνεν μια παιδικήν εκπομπήν στο «Ράδιο Σούπερ». Εσυζητούσαμεν ταχτικά το θέμαν με τα κάλαντα. Ότι δηλαδή τα μωρά μαθθαίννουν ούλλα τ’ άλλα κάλαντα εκτός που τα κυπριακά. Έτσι, λλίον πριν τα Γριστούγεννα, εζήτησεν μου να ηχογραφήσουμεν τα Κυπριακά Κάλαντα για να τα μεταδώσει στην εκπομπήν της. Εσυνεννοήθηκα με τον φίλον μου τον Ευαγόραν Καραγιώργην τζ̆’ εσυφφώνησεν να με συνοδέψει με το λαούτον. Ετραούδησα του τα, όπως τα αττυμούμουν, ήβρεν τα πάνω στο λαούτον τζ̆’ ηχογραφήσαμεν τα. Έτσι, τα Κυπριακά Κάλαντα, των Χριστουγέννων, της Πρωτογρονιάς τζ̆αι των Φώτων, εμεταδοθήκαν στην εκπομπήν της Ελένης «Παιδιά Φύγαμε» από το «Ράδιο Σούπερ», τες γιορτές του 1990-91. 

Γύριση γρόνου, το 1991 ηχογραφήσαμεν τα, πάλε τζ̆αι τα τρία κάλαντα, για την εκπομπήν του ραδιοφώνου του ΡΙΚ «Μουσική και χοροί της Κύπρου». Έπαιξεν βκιολίν ο Κούλλης Φυλακτού τζ̆αι λαούτον ο Νεόφυτος Ρούσος.

Με τούτες, όμως τες μεμονωμένες ηχογραφήσεις τα πράματα, όσον αφορά την διάδοσην τους στον κόσμον, ’εν αλλάξαν σχεδόν τίποτε. Φαίνεται ότι αν μεν γινεί ολοκληρωμένη δουλειά ’εν παρπατά το πράμαν.

Το 1998 εκυκλοφόρησαμεν την δισκογραφικήν έκδοσην, «Των Γεννών τζ̆αι της Λαμπρής», με κάλαντα τζ̆αι θρησκευτικά τραούδκια.

Που τότε τα Κυπριακά Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς επκιάσαν την θέσην που τους άξιζεν μέσα στον κόσμον. Παίζουνται πολλά που τα ράδια, κάθε γρόνον, τζ̆’ εν’ η αλήθκεια, σ̆αίρουμαι πολλά που τα ακούω πλέον παντού. 

Μιχάλης Ττερλικκάς

22 του Φερβάρη, 2023