Η ΓΑΟΥΡΙΤΣΑ

Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008

Χιουμοριστικόν Τραούδιν.

Το τραούδιν τούτον άκουσα το για πρώτην φοράν σ’ έναν γάμον πριν πολλά γρόνια που τον Εφραίμην (Εφραίμης Ολύμπιος) τον κ̆ιολάρην που τα Λύμπια. Κατά που εκατάλαβα, τζ̆’ εδιασταύρωσα το τζ̆αι που άλλους, συνήθως ετραουδούσαν το στο τέλος κάποιας διασκέδασης, άμαν εμεινίσκαν λλίοι, κκεφάτοι τζ̆αι σισαμωμένοι που την χαράν τζ̆αι το ποτόν. 

Υστερόττερα εμετάγραψα το που μιαν κασέτταν που μου έδωσεν η μακαρίτισσα η Λαλλού Μιχαλάκη, που το Πισσούριν. Στην ηχογράφησην ετραούδαν το η ίδια, την δεκαετίαν του ’80, φυσικά χωρίς την συνοδείαν οργάνων, αργά – αργά με το δκιανείν της.

Που τότε, με τζ̆είνον που αθθυμούμουν, έτσι θαμπά, που τον Εφραίμην τζ̆αι την μελωδίαν τζ̆αι κάποιους στίχους που την Λαλλούν, εδούλευκα το μέσ’ στον νουν μου τζ̆’ εκατάληξα να του δώκω μιαν μορφήν παιγνιδκιού, με την συμμετοχήν του κόσμου. 

Κοντά στο 2000, εισηγήθηκα το στην μουσικήν μου παρέαν τζ̆’ ετραούδησα τους το, περίπου στην μορφήν που το ξέρουμεν σήμμερα. Δηλαδή με την σχετικήν παύσην, που προκαλώ τον κόσμον να μαντέψει τα ελαττώματα της γαουρίτσας μου, κ.λπ με την κατάληξην που άμαν ιππέσει κάποιος μέσ’ στην τσάκραν τζ̆αι μαντέψει σωστά, παίρνει για βραβείον την γαουρίσταν μου με ούλα της τα αμμέ (ελαττώματα) για χαρτωμένην. 

Εν’ η αλήθκεια, οι μουσικοί που θωρούν τα πράματα πιο πολλά που την μουσικήν σκοπιάν εν ήταν σύφφωνοι με την παύσην κ.λπ. Τελικά όμως έπεισα τους. Εδιασκεύασα τους στίχους, επρόσθεσα τζ̆αι καποιους δικούς μου τζ̆’ εστήσαμεν το. Εδοτζ̆ιμάσαμεν το σε πολλές συναυλίες, εδουλεύτην τζ̆’ εψήθηκεν, τζ̆’ άμαν είδαμεν την μιάλην αποδοχήν που είσ̆εν που τον κόσμον, ηχογραφήσαμεν το τζ̆’ έμπηκεν στην δισκογραφικήν έκδοσην, “Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας” το 2008. 

https://open.spotify.com/track/5CD9I24W1lCDu5FVZaNomh

Που τότε όμως, στες συναυλίες εγινήκαν κάποιες αυθόρμητες αλλαγές* που του εδώκαν μιαν άλλην διάστασην. Έτσι ηχοφράφησα το ξανά το 2021, στην νέαν του μορφήν τζ̆αι με την δημιουργικήν παρέμβασην του γιου μου του Κωνσταντίνου, με Motion Graphics τζ̆αι επεξεργασίαν του ήχου που τον άλλον μου γιον τον Σταύρον εδώσαμεν το στον κόσμον με την νέαν του μορφήν τζ̆αι με νέον τίτλον: Η Γαουρίτσα μου, νέα έκδοση – My Little Donkey, new edition. https://www.youtube.com/watch?v=dqNbNpB4JOY

Που το 2000 ως τωρά, έσ̆ει δηλαδή 23 γρόνια, η Γαουρίτσα μου, που αν ήταν κανονική γαούρα μπορεί τζ̆αι να μας άφηννεν γρόνους,  συνεχίζει ναν που τα πρώτα μας τραούδκια στες προτιμήσεις του κόσμου.

* Η προσθήκη «σ̆σ̆ιο γαουρίτσα σ̆σ̆ιο» εγίνηκεν που την κονσόλαν του ήχου σε μιαν συναυλίαν που το ηχολήπτην μας, για χρόνια, τον Μάκην. Άρεσεν μου πολλά τζ̆’ εκράτησα την. Τον Μάκην εχάσαμεν τον πέρσι τον Μάην. Αιωνία του η μνήμη.

Μιχάλης Ττερλικκάς

22 του Φερβάρη, 2023